Wie zijn wij?

De Federatie Opvang is de landelijke branchevereniging van instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en de vrouwenopvang. Deze instellingen ondersteunen mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie. Het gaat daarbij onder meer om opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, slachtoffers van mensenhandel, ex-gedetineerden en dakloze jongeren. In 2010 hebben  68.000 cliënten een beroep gedaan op de opvang. Dat was een stijging van 5% ten aanzien van het jaar daarvoor.

In 2010 is gestart met het programma MeeDoen! Sport en bewegen. Met dit programma wil de Federatie Opvang cliënten perspectief bieden, actief maken en stimuleren om weer mee te doen in de samenleving. Sport en bewegen biedt namelijk de basis voor een betere lichamelijke en mentale gezondheid en is daarmee vaak een eerste stap naar participeren in de samenleving. Sport en Bewegen maken deel uit van het meerjarenprogramma MeeDoen! waarin ook Activering en Werk en Zingeving en Cultuur als thema’s zijn opgenomen.

Kijk voor meer informatie ook op: www.opvang.nl en www.meedoen.info